Informatie betreffende onze kunstgrasvelden en gezondheidsvoorschriften

Ook onze twee kunstgrasvelden werden via het Vlaams Sportinfrastructuurplan gerealiseerd ! 

Via onze aannemer en de lokale overheden hebben we onderstaande communicatie ontvangen, hieruit blijkt dat deze volledig conform zijn aan de gezondheidsvoorschriften.

 

63 kunstgrasvelden werden via het Vlaams Sportinfrastructuurplan gerealiseerd. Enkele daarvan zijn momenteel nog in aanleg.

De Vlaamse overheid stond in voor het voeren van de gunningsprocedure voor het realiseren van deze velden. Bij de opmaak van de respectievelijke bestekken werden normen opgelegd in verband met de speltechnische eigenschappen van de velden. De opgelegde bepalingen gaan onder andere over de deeltjesgrootte, de vorm, de deeltjesvorm en de bulkdensinteit (het gewicht van de rubber per volume) van de rubberkorrels. De velden worden bij oplevering verplicht gecontroleerd op deze normeringen. De controle van deze parameters betreft geen rechtstreekse controle op de aanwezigheid van schadelijke stoffen, maar via de controle van de deeltjesgrootte van het rubber wordt bepaald hoeveel fijn materiaal aanwezig is. Het risico van inademen van stof door rubber is beperkt tot deeltjes kleiner dan 10 µm. Uit de analyses van alle kunstgrasvelden die via het Vlaamse Sportinfrastructuurplan zijn aangelegd, blijkt dat er geen deeltjes kleiner dan 0.5 mm (ofwel 500 µm) in het rubber te vinden zijn. Deze deeltjes zijn 50 keer groter dan wat ingeademd mag worden, waardoor er een laag risico is op het inademen van fijn stof.

Alle lokale besturen in wiens gemeente een kunstgrasveld met Vlaamse subsidies is aangelegd, hebben met de geselecteerde private partner een overeenkomst afgesloten met een looptijd van 10 jaar. In deze overeenkomst zijn “outputspecificaties” vastgelegd. Deze outputspecificaties zijn technische eisen waaraan de velden gedurende de looptijd van het contract moeten voldoen. De private partner is 10 jaar gebonden deze verplichtingen na te komen. Bij niet-naleving, kan hij financieel gepenaliseerd worden. In de specificaties staat bepaald dat de velden moeten voldoen aan de normering DIN-18035-7. Dit is op dit ogenblik de meest gebruikte norm in Europa.

Bij alle 63 kunstgrasvelden die aangelegd werden met de steun van Vlaanderen werden telkens rubbergranulaten van eenzelfde leverancier gebruikt. Deze leverancier heeft officieel verklaard dat alle producten in zijn gamma volledig conform zijn aan de huidige Europese REACH-norm voor mengsels. Het onderzoek van ECHA is afgerond en daaruit blijkt opnieuw dat sporten op kunstgras geen aantoonbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

 

Meer informatie kan gevonden worden op : https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/thema-s/gezondheidseffecten-kunstgrasvelden/