Visie & Missie

Eendracht Mazenzele Opwijk is een club met een hart voor de jeugd  

ONZE MISSIE

Eendracht Mazenzele Opwijk wil een voetbalclub zijn die zich richt tot de lokale bevolking.
Eendracht Mazenzele Opwijk wil via het voetbal mensen de kans bieden zich fysiek en mentaal te ontwikkelen ongeacht hun talenten.
Eendracht Mazenzele Opwijk wil via het voetbal mensen bij mekaar brengen en laten samenwerken.
Eendracht Mazenzele Opwijk streeft naar respect, verantwoordelijkheid, engagement en verwerpt elke vorm van discriminatie.
Bij Eendracht Mazenzele Opwijk gaan plezier en inzet onlosmakelijk samen.
Eendracht Mazenzele Opwijk wil een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in en om onze gemeente.
Bij Eendracht Mazenzele Opwijk zijn jeugdwerking en eerste ploeg(en) even belangrijk

Onze Visie

De plaats van sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder in het leven

Sport neemt een belangrijke plaats in in onze maatschappij, dit geldt zowel voor de internationale topsport, met z’n vele miljarden toeschouwers, als voor sport op lagere niveaus, nationaal, provinciaal, regionaal of recreatief.
Verantwoord aan sport doen is gezond. Het is bewezen dat mensen die regelmatig bewegen, gemiddeld minder vaak ziek zijn en langer leven.

Sport is ook een ideale manier om mensen te vormen.

Mits de juiste dosering en aanpak is het de perfecte stimulator voor de ontwikkeling van een jong lichaam. Voor volwassenen is het de geschikte manier om de conditie en het algemeen welbehagen te onderhouden.
Niet alleen het lichaam wordt getraind, ook op mentaal vlak zorgt sport voor de nodige vorming. Doelen (zelfs in de recreatiesport) worden nagestreefd. Soms worden ze gehaald, soms ook niet en faalt men zelf of heeft men met pech te kampen, net zoals men in het dagelijkse privéleven geluk en ontgoocheling tegenkomt. Maar telkens opnieuw moet men doorzetten: op naar het volgende doel!

Door de sport leer je succes en nederlaag aanvaarden.

Wat mensen in het leven ook doen, hoe gepassioneerd ook, wie in een samenleving leeft, moet met regels en gezag kunnen omgaan. De sportbeoefening biedt ook hier een ideaal trainingsterrein. Wie zich niet aan de reglementen kan houden, riskeert bestraft te worden. Soms vindt men die bestraffing onterecht, net zoals sommigen zich in het dagelijkse leven onrecht voelen aangedaan.
Sporten doe je bovendien zelden alleen. Het is een uitstekende manier om anderen te ontmoeten en contacten te leggen.

Voetbal is een ploegsport en ploegsporten hebben kenmerken die individuele sporten niet hebben (en omgekeerd). Wil je winnen, succes of resultaat behalen in een ploegsport, dan ben je verplicht samen te werken. Je hebt mekaar nodig, een uitstekend werkende ploeg is meer waard dan de som van de individuele mogelijkheden.
Je kan bovendien pas succes hebben als je rekening houdt en respect opbrengt voor de mogelijkheden en de beperkingen van je ploegmaats. Als je dat niet doet, maak je het je ploegmaat onmogelijk het beste van zichzelf te geven. Je verwacht immers net hetzelfde respect van je ploegmaats.
Net zoals je je bij het samenwerken in het dagelijkse leven aan afspraken moet houden, is het ook nodig dat je dat in een ploegsport doet. Als iedereen z’n zin doet, wordt het veel moeilijker (zo niet onmogelijk) resultaat te halen.
Een samenwerking kan enkel optimaal zijn als iedereen z’n verantwoordelijkheid opneemt en z’n engagement nakomt, vaak ook buiten het eigenlijke werkveld.
In een groep werk je niet altijd met vrienden, ook in een sportclub niet. Leren omgaan en samenwerken met ‘anderen’ is een belangrijk voordeel van een ploegsport.

Voetbal is een fysieke sport. Contact is onvermijdelijk, je moet letterlijk en figuurlijk tegen een stootje kunnen, maar je moet evenzeer respect opbrengen voor je tegenstander. Je moet weten hoever je kan gaan in het duel, de confrontatie.
Je moet bovendien over een uitstekende basisconditie beschikken als je wil voetballen, lopen, springen, spurten, vallen, opstaan,… de hele wedstrijd lang.
Maar voetbal vraagt meer dan alleen maar het gebruik van het lichaam. Ook tactisch komt er heel wat bij kijken. Je moet kunnen omgaan met soms complexe situaties en duidelijke afspraken binnen die situaties kunnen nakomen.
En natuurlijk is er het motorische aspect: trappen, ingooien, dribbelen, tackelen enz. vereisen de nodige handig(voetig?)heid.
Wil je voetballen op jouw topniveau dan moet je trainen om al deze vaardigheden te ontwikkelen.

De plaats van de club in onze gemeen(te)(schap)

Eendracht Mazenzele Opwijk is een Opwijkse vereniging. Dat wil zeggen dat het zijn activiteiten hoofdzakelijk organiseert in Opwijk of zijn onmiddellijke omgeving. Eendracht Mazenzele Opwijk is lid van de Opwijkse sportraad en wil op die manier actief deelnemen aan het bepalen en uitwerken van het algemene sportbeleid in de gemeente Opwijk.
Als vereniging wil Eendracht Mazenzele Opwijk zoveel mogelijk z’n plaats innemen in het verenigingsleven in Opwijk.

Eendracht Mazenzele Opwijk wil er ook voor zorgen dat z’n (voornamelijk, maar niet uitsluitend, lokale) sponsors optimaal return krijgen van hun steun aan de club. De club zelf zal zoveel mogelijk z’n nodige aankopen bij z’n eigen sponsors verrichten.
De inwoners van Mazenzele/Opwijk en onmiddellijke omgeving (Merchtem, Mollem, Krokegem…) vormen de prioritaire doelgroep van onze voetbalvereniging. De eerste betrachting is dus deze mensen zoveel mogelijk voetbalplezier aan te bieden.
Andere leden zijn vanzelfsprekend ook welkom, maar de club zal niet actief op zoek gaan naar leden van verderaf; zeker niet als daarmee de activiteitskansen van de mensen uit de omgeving beperkt worden.
Als vereniging vindt Eendracht Mazenzele Opwijk van zichzelf dat het meer is dat een voetbalclub. Een vereniging heeft ook een sociale functie: ze brengt mensen bij mekaar en biedt z’n leden en sympathisanten de kans uit hun isolement te komen. Elke vorm van sport en zeker een ploegsport is een uitstekend middel om deze doelstelling te realiseren.

Eendracht Mazenzele Opwijk verzet zich (actief waar nodig) tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, geslacht, afkomst, of wat dan ook.
Maar een vereniging is maar zo sterk als de participatie van z’n leden. Bij Eendracht Mazenzele Opwijk wordt van elk lid verwacht dat het zijn of haar steen(tje) bijdraagt aan de uitbouw van de vereniging. ‘Consumptie-lidmaatschap’ zal ontmoedigd worden en leden zullen gevraagd, gemotiveerd en gestimuleerd worden om ten gepaste tijde mee te werken aan activiteiten om de club leefbaar te houden en te ontwikkelen.

Vooral, maar niet uitsluitend, ten opzichte van de jeugd ziet Eendracht Mazenzele Opwijk voor zichzelf ook een opvoedende taak weggelegd.
In de eerste plaats wil de club via de voetbalsport zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding organiseren, maar ze wil ook elk lid stimuleren in het opnemen van verantwoordelijkheid, zowel op als naast het veld.

De vereniging is alleen maar leefbaar als er respect is voor iedereen: ploegmaats, tegenstanders, scheidsrechters en publiek.
Met het werk van alle medewerkers, het materiaal (ook dat van tegenstanders) moet respectvol worden omgegaan.
Elke vereniging kan maar optimaal functioneren als iedereen de discipline opbrengt zich aan de gemaakte afspraken te houden. Bij Eendracht Mazenzele Opwijk is dat niet anders. Gezonde discipline, zowel tijdens het voetballen zelf (wedstrijden en trainingen) als daarbuiten zijn de leidraad naar optimaal spelplezier voor iedereen.
Hoewel Eendracht Mazenzele Opwijk vindt dat het kan bijdragen tot de vorming van zowel jeugd als volwassenen wil het er uitdrukkelijk op wijzen dat het niet de ambitie heeft om de eigen verantwoordelijkheid van de leden of van hun ouders over te nemen. De club is geen ouder!

De plaats van onze club in de voetbalgemeenschap

Er wordt voetbal gespeeld op alle niveaus, van pleintjesvoetbal tot Champions League, op recreatief niveau en voor de wereldbeker. Er zijn echte voetbalamateurs en duurbetaalde profs.
De voetbalorganisatie heeft zich volgens die verschillende niveaus aangepast. Er is ‘cafévoetbal’, bedrijfsvoetbal, amateurvoetbal, regionaal en provinciaal voetbal, nationaal voetbal, Europees en mondiaal voetbal.
Eendracht Mazenzele Opwijk richt zich op het voetbal als vrijetijdsbesteding. Het wil daarin zinvol en kwaliteitsgedreven te werk gaan. Het wil zowel de jongere als de volwassen voetballers en medewerkers de kans geven zich op en aangename manier te ontwikkelen en het richt zich tot een lokaal publiek.
Eendracht Mazenzele Opwijk moet bij het uitwerken van z’n doelstellingen rekening houden met de beperking van z’n accommodatie én z’n financiële middelen én met z’n lokale verankering.

Bij Eendracht Mazenzele Opwijk staat spelplezier centraal; de club is ervan overtuigd dat sportvreugde de absolute voorwaarde is om te blijven sporten: zo niet haken spelers af.
Eendracht Mazenzele Opwijk wil z’n spelers kwaliteitsvol laten bijleren en elke speler/speelster zijn/haar talenten helpen ontwikkelen.
Bij de jeugd van Eendracht Mazenzele Opwijk is iedereen, die zich wil inzetten en amuseren, ongeacht zijn of haar talent, welkom om te voetballen en iedereen die z’n best doet krijgt voldoende speelkansen.
Eendracht Mazenzele Opwijk kiest er dan ook voor om altijd zeker op gewestelijk niveau actief te zijn met z’n ploegen. Provinciaal niveau bij de jeugd is de hoogste ambitie maar de club wil die stap pas zetten als de accommodatie toelaat meer dan één ploeg per leeftijdscategorie te hebben, alleen zo kunnen we iedereen speelkansen garanderen.
De club is ervan overtuigd dat de keuze van het niveau niet van invloed is op de kwaliteit. Op welk niveau dan ook is het mogelijk en noodzakelijk een kwaliteitsvolle opleiding en begeleiding te geven.
Om iedereen de kans te geven te voetballen wil de club dan ook niet actief ‘grote talenten’ rekruteren, zeker niet ten koste van spelgelegenheid van het doelpubliek van de club.
Omdat iedereen op zijn/haar niveau moet kunnen voetballen wil Eendracht Mazenzele Opwijk ‘grote talenten’ dan ook niet belemmeren in hun verdere ontwikkeling.
In principe zal de club geen spelers tegenhouden die we niet het niveau, dat aansluit bij hun talent, kunnen aanbieden.
Spelers die, ondanks onze inspanningen geen spelplezier vinden in onze club zullen we evenmin tegenhouden. Toch willen we met de speler en/of hun ouders evalueren waarom ze weg willen, zodat we eventueel omstandigheden kunnen creëren waardoor ze toch willen blijven.

Visie op jeugdwerking en visie op eerste ploegen

Het is duidelijk de visie van Eendracht Mazenzele Opwijk om een geheel te vormen van de jeugdwerking en de eerste ploeg(en). Ze zijn samen het uithangbord van de club en geen van beide is belangrijker dan de andere.
Zowel in de eerste ploegen als bij de jeugd wil Eendracht Mazenzele Opwijk een club van actieve medewerkers, leden zijn. Van alle spelers of hun ouders wordt verwacht dat ze minsten één keer per seizoen meewerken aan een activiteit van de club. Op die manier verdelen we het werk en alleen zo is het mogelijk een vereniging op lange termijn leefbaar te houden.
Daar waar bij veel clubs de jeugdopleiding er is om spelers klaar te stomen voor de eerste ploeg, is bij Eendracht Mazenzele Opwijk de jeugdwerking een doel op zich. De jeugdwerking is er om jongeren te laten voetballen, ze de kans te geven te sporten. Dus ook jongeren die niet de mogelijkheden of de ambitie hebben om later in de A-ploeg te spelen, worden bij ons ernstig genomen en krijgen de kans zich te ontwikkelen en zich te amuseren .
Anderzijds is het optie van de Eendracht Mazenzele Opwijk om zoveel mogelijk eigen jongeren in de eerste ploegen op te stellen. De kwaliteit van de A-ploeg zal dus voor een groot deel afhangen van het talent dat doorstroomt en de mate waarin het is gevormd.
Eendracht Mazenzele Opwijk is ervan overtuigd dat, als er een goede jeugdwerking is, er automatisch spelers zullen doorstromen naar het eerste elftal.

De jeugdwerking loopt van U6 t.e.m. U17. Alle ploegen werken volgens dezelfde visie, zoals beschreven in ons jeugdbeleidsplan.
De club streeft er naar om alle jeugdploegen te laten begeleiden door opgeleide trainers.
Maar de club ziet z’n opleidingstaak breder dan het voetbal alleen. We willen ook werken aan een correcte attitude en een houding van fair-play. Dat is het werk van iedereen in de club, niet alleen de trainers, maar ook van de afgevaardigden, bestuursleden, vrijwilligers en ouders.

Bij Eendracht Mazenzele Opwijk is het de bedoeling dat, tot en met U17, iedereen minstens de helft van de speeltijd mag spelen (zie verdere bepaling in het jeugdbeleidsplan). We streven in onze jeugdwerking naar een evenwicht tussen spelplezier en opleiding. Winnen is leuk, maar is ondergeschikt aan het plezier en de opleiding.

De overgang tussen de jeugd en de A-ploeg willen we realiseren via de U21 en de B-ploeg. Hier krijgen de jongeren de kans langzaam verder te groeien en zich te vervolmaken tot volwaardige A-ploeg speler.
Met deze twee ploegen willen er ook voor zorgen dat zoveel mogelijk spelers blijven spelen. Tussen 17 en 20 is de leeftijd waarop velen het sporten opgeven. Spelers die niet het talent, de gedrevenheid of de ambitie hebben om door te stoten naar de eerste ploeg, willen we blijven motiveren en de kans geven om te blijven voetballen. Op die manier bieden we ze de kans door te stromen naar het recreatieve voetbal.

Eendracht Mazenzele Opwijk heeft daarvoor een ploeg die in de categorie ‘zondagreserven’ van de KBVB aantreedt en heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met VC De Sjoeters waarnaar spelers prioritair worden doorverwezen wanneer ze binnen onze club niet meer aan de bak kunnen komen.
Ook bij de U21 en de B-ploeg is winnen ondergeschikt aan de opleiding, toch stappen we hier af van de gegarandeerde minimum speeltijd per wedstrijd.
In onze B-ploeg willen we zoveel mogelijk eigen jeugd laten spelen, maar we denken dat ze best ondersteund kunnen worden door oudere en ervaren spelers, waar onze jongeren iets kunnen van leren.
Met onze A ploeg willen we een zo goed mogelijk resultaat halen met lokale spelers, liefst spelers die we zelf hebben opgeleid. In het A-elftal moet er bijzondere aandacht zijn voor doorstroming van eigen opgeleide jeugd. Het doel van de eerste ploeg is zo goed mogelijk te spelen op het niveau van de spelers die uit eigen jeugd komen. De club wil/zal geen aankoopbeleid voeren dat ertoe leidt dat de A-ploeg speelt op een niveau dat onze eigen jeugd niet aankan.
Net als alle jeugdploegen is het belangrijk dat ook de A-ploeg de waarden van de club uitstraalt en is een houding van fair-play vereist.

Eendracht Mazenzele Opwijk legt zich neer bij de realiteit dat spelers in het provinciale voetbal vergoed worden voor hun prestatie, maar de club wil niet afwijken van de ambitie om een gezond financieel beleid te voeren; bovendien wil de club niet dat de financiële inspanningen voor de eerste ploeg in wanverhouding zijn tot de financiële inspanningen die geleverd worden voor de jeugdwerking.
Precies omdat de eerste ploegen en de jeugd even belangrijk zijn voor Eendracht Mazenzele Opwijk wil de club ook geen apart jeugdbestuur en hoofdbestuur. Aangezien er geen aparte entiteiten zijn, zijn er ook geen aparte budgetten. Aparte budgetten leiden volgens Eendracht Mazenzele Opwijk alleen maar tot ongezonde concurrentie tussen beide.
Eendracht Mazenzele Opwijk is ervan overtuigd dat samen de eerste ploeg en de jeugd besturen de ideale manier is om alle beslissingen te nemen tot het algemene nut van de gehele club.

Het bestuur