Projecten


 

Als jeugdclub doen wij ons best om onze opleiding te optimaliseren.

Hiervoor  nemen we deel aan een aantal projecten:

[accordions]

[accordion title=”Fairplay” active=”no”]

De 10 geboden van fair play

 • 1. Speel sportief.
 • 2. Speel steeds om te winnen maar wees waardig in uw verlies.
 • 3. Volg de regels van het spel.
 • 4. Respecteer tegenstanders, ploegmaats, scheidsrechters, officiëlen, trainers/afgevaardigden, vrijwilligers en supporters.
 • 5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen.
 • 6. Promoot het voetbal.
 • 7. Verwerp, corruptie, drugs, racisme, geweld en andere gevaren voor de populariteit van onze sport.
 • 8. Help andere om aan deze verleidingen te weerstaan.
 • 9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak.
 • 10. Verbeter de wereld dankzij het voetbal.

[/accordion]

[accordion title=”Het Foot Pass Project” active=”no”]

Beste ouders,

Groot nieuws: wij hebben onze club voor een derde maal ingeschreven voor het Foot Pass project.

Het Foot Pass project voert kwaliteitsdoorlichtingen uit, naar de kwaliteit van zowel de sportieve als extrasportieve werking van onze jeugdopleiding. Deze doorlichting zal de + en – punten van onze club aan het licht brengen. Door de adviezen op maat op te volgen kan Foot Pass ons een label toekennen. Het label is een erkenning voor de goede jeugdopleiding van de club. Bij vorige doorlichting hebben we één ster gekregen. Dit is de maximumscore die je als gewestelijke ploeg kan toegekend krijgen.

Wij nemen deel aan Foot Pass omdat:

 • Onze club de kaart van de jeugd wil trekken.
 • Onze club een kwaliteitsvolle jeugdopleiding wil aanbieden aan jullie zoon of dochter.
 • Onze club de ambitie heeft om een vooraanstaande club in de regio te worden inzake jeugdopleiding.
 • Onze club samen met het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvol aanbod inzake sportbeoefening in onze gemeente.
 • Onze club engageert zich om volop aan de slag te gaan met de actiepunten die door Foot Pass zullen worden geformuleerd, om zodoende onze jeugdopleiding duidelijk te verbeteren.
 • Onze club hopelijk het provinciaal label behaald zodat we de mogelijkheid hebben om iedere speler op zijn niveau te laten groeien.

Sportieve groeten,
Het jeugdbestuur

[/accordion]
[accordion title=”De Panathlon-verklaring” active=”no”]

Eendracht Mazenzele Opwijk ondertekende de Panthalon-verklaring. Hiermee verbinden wij ons ertoe de ethische regels en principes te hanteren binnen onze jeugdwerking zoals vastgelegd in de Panathlon-verklaring.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat we:

Positieve waarden nastreven

We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 • • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.
Discriminatie bannen

We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

 • • Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.
Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
 • • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.
Steun verwelkomen

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 • • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.
Rechten van het kind in de sport
Daarom onderschrijven we formeel het “Panathlon charter over de Rechten van het kind in de sport”.
Alle kinderen hebben het recht:
 • • Sport te beoefenen
 • • Zich te vermaken en te spelen
 • • In een gezonde omgeving te leven
 • • Waardig behandeld te worden
 • • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • • Te rusten
 • • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden
Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

[/accordion]
[accordion title=”Een hartveilige club” active=”no”]Eendracht Mazenzele Opwijk is een club met een Hart voor de Jeugd. Dat betekent ook dat wij de gezondheid van onze spelers hoog in het vaandel dragen.

Daarom hebben wij geïnvesteerd in een AED-toestel voor de sites Tesseskouter en Vossestraat. Alle trainers volgden reeds een opleiding Reanimatietechnieken. In de loop van het jaar is het ook mogelijk als ouder een opleiding te volgen.[/accordion]

[/accordions]

Sportieve groeten,
Het jeugdbestuur
fairplay
hartveilig_smpanthlon 2
FootPASS-Logo2